09.02.2017

Съобщение

Председателя на ОИК ЕЛИН ПЕЛИН свиква заседание на ОИК със следния дневен ред:

1. Изпълнение на Разпореждане № 160 на АССО.

2. Други.

Заседанието е насрочено за 11.02.2017г. от 11.00 часа.

26.01.2017

Съобщение

Председателя на ОИК ЕЛИН ПЕЛИН свиква заседание на ОИК със следния дневен ред:

1. Разглеждане и обсъждане на постъпили докумети от Агенция по вписванията - ТР.

2. Други.

Заседанието е насрочено за 27.01.2017г. от 14.00 часа.

Присъствието на всички членове е задължително!

11.01.2017

Съобщение

Председателя на ОИК ЕЛИН ПЕЛИН свиква заседание на ОИК със следния дневен ред:

1. Разглеждане и обсъждане на постъпило писмо от Окръжна прокуратура - София, с наш вх.№ 334/11.01.2017 г.

2. Други.

Заседанието е насрочено за 13.01.2017г. от 16.00 часа.

Присъствието на всички членове е задължително!

15.02.2016

Съобщение

Председателя на ОИК ЕЛИН ПЕЛИН свиква заседание на ОИК във връзка с постъпили заявления за ОИК регистриране кандидатски листи от партиите за участие в частичния избор за кмет на с. Григорево.

Заседанието е насрочено за 16.02.2016г. от 18.00 часа.

Присъствието на всички членове е задължително!

15.02.2016

Съобщение

Жребият за определяне на поредните номера в бюлетините на партиите, регистрирали кандидати в Общинска избирателна комисия – Елин Пелин за участие в частичните избори за кмет на кметство Григорево, община Елин Пелин, ще се проведе на 17.02.2016 г. от 16.00 часа в Ритуалната залата на Общинска администрация, гр. Елин Пелин.

14.02.2016

Съобщение

ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ И ГЛАСУВАТ В НОВИТЕ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ на 13 март 2016 г. На 13.03.2016 г. при произвеждане на нови и частични избори за кметове на кметства има право да гласува български гражданин, който: - е навършил 18 години към изборния ден включително; - не е поставен под запрещение; - не изтърпява наказание лишаване от свобода; - към 12.09.2015 г. има адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната и поне единият от адресите е на територията на кметството, което означава: а) постоянен и настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласува, или б) постоянен адрес на територията на кметството, в което ще гласува, и настоящ адрес на територията на друго населено място в Република България, или в) към 12.09.2015 г. има настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласува, и постоянен адрес на територията на друго населено място в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 27.02.2016 г. пред администрацията на съответното кметство по настоящ адрес вписване в избирателния списък по настоящ адрес. В случаите на букви „а“ и „б“ избирателят се включва в избирателния списък от общинската администрация. В случаите на буква „в“ избирателят се включва в избирателния списък след подаване от него на заявление (Приложение № 12-МИ) за гласуване по настоящ адрес. Избирател с настоящ адрес на територията на кметството, който не е подал заявление до 27.02.2016 г., не може да бъде дописван в избирателния списък в деня на изборите от СИК. Избирател, който е променил адресната си регистрация след 12.09.2015 г., няма право да гласува в населеното място по новата си регистрация, ако там се произвеждат избори, но може да гласува в населеното място по предишната си адресна регистрация, ако там се произвеждат избори. 2 Гласуването в нарушение на Изборния кодекс и изброените по- горе права представлява престъпление по чл 168 от НК, което се наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста лева. КОИ ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ В НОВИТЕ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ на 13 март 2016 г. Може да гласува и гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който: - е навършил 18 години към изборния ден включително; - не е поставен под запрещение; - не изтърпява наказание лишаване от свобода; - не е лишен от правото да избира в държавата-членка на която е гражданин; - има статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България, подал е декларация в общинската администрация да бъде вписан в избирателния списък по адрес на пребиваване или е гласувал на предходните местни избори и няма промяна на декларираните обстоятелства, като: адресът му на пребиваване е на територията на кметството, в което ще гласува, към 12.09.2015 г. включително. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на ЦИК в раздел „Нови избори“ (https://www.cik.bg/bg/111) и раздел „Частични избори“ (https://www.cik.bg/bg/112).

още съобщения

Календар

Решения

  • № 274 / 27.01.2017

    относно: Произнасяне по писмо от Окръжна прокуратура – София, с наш вх.№ 334/11.01.2017 г.

  • № 273 / 13.01.2017

    относно: Изпращане на писма до Агенция по вписванията - Търговския регистър за издаване на справка за лицето Ивайло Петров Симеонов, ЕГН *********** за участието му в търговски дружества за периода от 1 декември 2015 г= до настоящия момент и движението по партидите им. и г-н Николай Иванов Плещов – Председател на ОбС – Елин Пелин за предоставяне на справка за изпълнение на нормата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА

  • № 272 / 05.07.2016

    относно: Разглеждане на постъпили писма с вх.№ 328/30.06.2016г. и 329/05.07.2016 г. и изказване на Бистра Кунева – член на ОИК.

всички решения