Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 274
Елин Пелин, 27.01.2017

ОТНОСНО: Произнасяне по писмо от Окръжна прокуратура – София, с наш вх.№ 334/11.01.2017 г.

Писмото е изпратено до ОИК- Елин Пелин от Окръжна прокуратура – София, с вх.№ 334/11.01.17 г. във връзка със сигнал на г-н Валентин Маламов, касаещ оплаквания, свързани с Кмета на община Елин Пелин – г-н Симеонов. Съгласно предоставената информация, г-н Ивайло Симеонов участва в „Сине Саунд Интернешънъл” ООД  като, съгл. Приложеното копие от удостоверение, същият е съдружник в дружеството. Видно от представените документи от Прокуратурата към дата 15.06.2016 г. същият е съдружник в горецитираното дружество. Предвид характера на заеманата длъжност – кмет горецитираното писмо е изпратено на ОИК Елин Пелин по компетентност. Видно от изпратеното удостоверение от Агенция по вписванията, ТД „Сине Саунд Интернешънъл” ООД към дата 18.01.2017 г., като така е указано и в писмото, като съдружник фигурира името на кмета на община Елин Пелин Ивайло Симеонов. С решение ОИК - Елин Пелин е изискала информация от Агенция по вписванията – Търговски регистър и от Председателя на общински съвет – Елин Пелин. Същата е разгледана на заседание на комисията.

В Комисията е постъпило писмо, с вх.№ 340/27.01.2017 г. от Ивайло Симеонов, към което е приложена справка от Агенция по вписванията за актуалното състояние на „Сине Саунд Интернешънъл” ООД  към 26.01.2017 г. От справката е видно, че Ивайло Симеонов не притежава качеството на съдружник. В резултат на горното са изразени становища и направено предложение от  Разпопова, Салагьорова и Илиева, а именно:

Да се даде възможност на кмета на община Елин Пелин – Ивайло Симеонов, на основание чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. Да поискаме справка от Агенция по вписванията в срок от 18.01.17 г. до 27. 01.17 г. Предложението беше подложено на поименно гласуване :

„за” - Вл. Марков, Анг. Илиева, Г.Ганев, В. Разпопова, Т. Салагьорова, Б. Кунева – 6 гласа

„Против” -  Т. Атанасов, А. Ангелов, М. Стоянова, М. Маринов, Хр.Минков – 5 гласа

Направеното предложение не беше прието поради наличие на решение за отхвърляне на предложението, съгласно чл. 85, ал. 4 от ИК.

Второто становище, изразено по време на заседанието от Ангелов и Атанасов е, че  трябва да бъдат прекратени правомощията на Кмета на община Елин Пелин. Становищата се базират на фактите, установени от получените от АП документи, от които е видно, че към дата 18.01.2017 г. Ивайло Симеонов фигурира като съдружник в гореспоменатата фирма. От съдържанието на полученото удостоверение от търговския регистър е видно, че се касае за несъвместимост, която е нормативно регламентирана, като законодателят е отчел характера на функциите на кмета и е поставил ограничения, които всеки е задължен да спазва. Именно затова е без правно значение, дали действително се е осъществявала или не търговска дейност, тъй като ограничението е свързано с недопускане на неправомерно влияние и конфликт на интереси.

След направено предложение и след проведено поименно гласуване, относно прекратяване на правомощията на Кмета на община Елин Пелин на основание чл. 42, ал.1, т.9 и ал.4, във връзка с чл.41, ал.1 от ЗМСМА, при резултат от гласуването:

„за” предложението гласуват: Т. Атанасов, А. Ангелов, М.Стоянова, М.Маринов, Хр.Минков – 5 гласа

„Против” гласуват: Вл. Марков, Анг. Илиева, Г. Ганев, В. Разпопова, Т. Салагьорова, Б. Кунева – 6 гласа

Налице е решение за отхвърляне на предложението, съгласно чл. 85, ал. 4 от ИК.

 

На основание чл. 85, ал. 4 от ИК, ОИК – Елин Пелин,

 

РЕШИ:

 

Постановява решение по смисъла на чл. 85, ал. 4 от ИК.

Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано в 7-дневен срок по реда на чл.459 от Изборният кодекс.

Председател: Теодор Бориславов Атанасов

Секретар: Ангелина Атанасова Илиева

* Публикувано на 27.01.2017 в 21:41 часа

Календар

Решения

  • № 274 / 27.01.2017

    относно: Произнасяне по писмо от Окръжна прокуратура – София, с наш вх.№ 334/11.01.2017 г.

  • № 273 / 13.01.2017

    относно: Изпращане на писма до Агенция по вписванията - Търговския регистър за издаване на справка за лицето Ивайло Петров Симеонов, ЕГН *********** за участието му в търговски дружества за периода от 1 декември 2015 г= до настоящия момент и движението по партидите им. и г-н Николай Иванов Плещов – Председател на ОбС – Елин Пелин за предоставяне на справка за изпълнение на нормата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА

  • № 272 / 05.07.2016

    относно: Разглеждане на постъпили писма с вх.№ 328/30.06.2016г. и 329/05.07.2016 г. и изказване на Бистра Кунева – член на ОИК.

всички решения