Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 272
Елин Пелин, 05.07.2016

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпили писма с вх.№ 328/30.06.2016г. и 329/05.07.2016 г. и изказване на Бистра Кунева – член на ОИК.

 1. На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ИК, ОИК – Елин Пелин,

                                                                                    РЕШИ:

   

  1. Изпраща Решение №271/25.05.2016 г. на ОИК Елин Пелин на ОД МВР – София. във връзка с писмо рег. № 517000-7609/27.06.2016 г /наш № 329/05.07.2016 г. / от ОД МВР – София, ОИК счита, че исканата от ОД МВР – София информация следва да бъде изискана от Общинска администрация – гр. Елин Пелин.

   

  1. Членът на ОИК Бистра Кунева е в правото си да входира сигнал до компетентните органи.

   

   

   

   

   

  На основание чл.88 от ИК Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Теодор Бориславов Атанасов

Секретар: Ангелина Атанасова Илиева

* Публикувано на 05.07.2016 в 19:21 часа

Календар

Решения

 • № 274 / 27.01.2017

  относно: Произнасяне по писмо от Окръжна прокуратура – София, с наш вх.№ 334/11.01.2017 г.

 • № 273 / 13.01.2017

  относно: Изпращане на писма до Агенция по вписванията - Търговския регистър за издаване на справка за лицето Ивайло Петров Симеонов, ЕГН *********** за участието му в търговски дружества за периода от 1 декември 2015 г= до настоящия момент и движението по партидите им. и г-н Николай Иванов Плещов – Председател на ОбС – Елин Пелин за предоставяне на справка за изпълнение на нормата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА

 • № 272 / 05.07.2016

  относно: Разглеждане на постъпили писма с вх.№ 328/30.06.2016г. и 329/05.07.2016 г. и изказване на Бистра Кунева – член на ОИК.

всички решения