Заседания

Заседание от дата 27.02.2022 от 15:00 часа.

Решения

№ 31-ЧМИ / 27.02.2022

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за кмет на кметство село Лесново, общ. Елин Пелин на 27 февруари 2022 г. Общинската избирателна комисия Елин Пелин на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

№ 30- ЧМИ / 27.02.2022

ОТНОСНО : : Отваряне на чувала на секция 231700026, поради констатирана липса на Протокол на СИК Приложение № 7а. При отчитане на изборните резултати от частични избори за кмет на кметство с. Лесново, проведени на 27.02.2022 г., при пристигане на тримата членове на СИК № 231700026 в ОИК – Елин Пелин, бе установено, че в плик № 2 липсва Протокол на СИК за преброяване на контролните разписки от машина за гласуване – Приложение № 7а. Поради това следва да бъде отворен чувала на СИК 231700026 в присъствието на всички членове на СИК, като се изготви констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните. На основание чл.87, ал. 1,т.2 от ИК, Общинска Избирателна Комисия – Елин Пелин

№ 29- ЧМИ / 27.02.2022

ОТНОСНО : Взимане на решение за приключване на изборния ден Днес, 27.02.2022 г. в гр.Елин Пелин след проведено заседание на Общинска избирателна комисия –Елин Пелин и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

№ 28- ЧМИ / 27.02.2022

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Елин Пелин, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Елин Пелин за избиране на Кмет на кметство с.Лесново на частични избори, произведени на 27.02.2022г., разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола, предоставена от изчислителния пункт, решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии и СУЕМГ. На основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 32 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

Календар

Решения

  • № 40 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Решение за обявяване на резултата за избор за кмет на Кметство с. Лесново, проведен на 06.03.2022 г. Въз основа на получените данни от протоколите на СИК и Информационно обслужване и на основание чл. 452 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

  • № 39 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Взимане на решение за приключване на изборния ден Днес, 06.03.2022 г. в гр.Елин Пелин след проведено заседание на Общинска избирателна комисия –Елин Пелин и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

  • № 38 - ЧМИ / 04.03.2022

    относно: Утвърждаване на замяна на членове в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин за произвеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 06.03.2022г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 408/ 04.03.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700026 и СИК № 231700027. Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, и Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

всички решения