Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 30- ЧМИ
Елин Пелин, 27.02.2022

ОТНОСНО: : Отваряне на чувала на секция 231700026, поради констатирана липса на Протокол на СИК Приложение № 7а. При отчитане на изборните резултати от частични избори за кмет на кметство с. Лесново, проведени на 27.02.2022 г., при пристигане на тримата членове на СИК № 231700026 в ОИК – Елин Пелин, бе установено, че в плик № 2 липсва Протокол на СИК за преброяване на контролните разписки от машина за гласуване – Приложение № 7а. Поради това следва да бъде отворен чувала на СИК 231700026 в присъствието на всички членове на СИК, като се изготви констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните. На основание чл.87, ал. 1,т.2 от ИК, Общинска Избирателна Комисия – Елин Пелин

РЕШИ:

            Да бъде отворен чувала с изборни книжа и материали на СИК № 231700026 с.Лесново, общ. Елин Пелин,  за да бъде установено наличието или липсата на Протокол на СИК  за преброяване на контролните разписки от машина за гласуване – Приложение № 7а, и незабавното му повторно запечатване по надлежен ред.

Констативен протокол – неразделна част от решението.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок от 3/три/ дни от обявяването му на основание чл.88, ал.1 от ИК. 

Председател: Силвия Чавдарова Трендафилова

Секретар: Петранка Трайкова Петкова-Андреева

* Публикувано на 27.02.2022 в 22:46 часа

Календар

Решения

  • № 40 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Решение за обявяване на резултата за избор за кмет на Кметство с. Лесново, проведен на 06.03.2022 г. Въз основа на получените данни от протоколите на СИК и Информационно обслужване и на основание чл. 452 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

  • № 39 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Взимане на решение за приключване на изборния ден Днес, 06.03.2022 г. в гр.Елин Пелин след проведено заседание на Общинска избирателна комисия –Елин Пелин и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

  • № 38 - ЧМИ / 04.03.2022

    относно: Утвърждаване на замяна на членове в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин за произвеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 06.03.2022г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 408/ 04.03.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700026 и СИК № 231700027. Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, и Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

всички решения