№ 40 - ЧМИ / 06.03.2022

ОТНОСНО : Решение за обявяване на резултата за избор за кмет на Кметство с. Лесново, проведен на 06.03.2022 г. Въз основа на получените данни от протоколите на СИК и Информационно обслужване и на основание чл. 452 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

№ 39 - ЧМИ / 06.03.2022

ОТНОСНО : Взимане на решение за приключване на изборния ден Днес, 06.03.2022 г. в гр.Елин Пелин след проведено заседание на Общинска избирателна комисия –Елин Пелин и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

№ 38 - ЧМИ / 04.03.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на замяна на членове в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин за произвеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 06.03.2022г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 408/ 04.03.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700026 и СИК № 231700027. Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, и Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

№ 37 - ЧМИ / 04.03.2022

ОТНОСНО : Заличаване на застъпници и регистрация на нови застъпници при произвеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 06.03.2022г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило заявление за заличаване и предложение за регистрация на заместващи застъпници с вх. № 409/ 04.03.2022 г. на ОИК-Елин Пелин от Инициативен комитет за издигане на Таня Емилова Иванова, представляван от Росица Дейстанова Стефанова. Към заявлението са приложени Приложение № 73-МИ-НЧ; Списък на лицата, заявени за регистрация за застъпници на хартиен и електронен носител; Декларация Приложение № 74-МИ-НЧ – 2 бр. Предвид горното, както и на основание на чл. 118, ал. 4 от ИК и във връзка с чл. 87, ал.1, т.18, Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

№ 36-ЧМИ / 02.03.2022

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Елин Пелин, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Елин Пелин за избор на Кмет на кметство с.Лесново на втори тур на частичните избори, произведени на 06.03.2022г., разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола, предоставена от изчислителния пункт, решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии и СУЕМГ.

№ 35-ЧМИ / 02.03.2022

ОТНОСНО : Поправка на очевидна техническа грешка в решения № 8-ЧМИ от 25.01.2022г., № 16-ЧМИ от 01.02.2022г., №17-ЧМИ от 01.02.2022г. и № 20-ЧМИ от 06.02.2022г. на ОИК ЕЛИН ПЕЛИН. В тази връзка ОИК ЕЛИН ПЕЛИН

№ 34 - ЧМИ / 02.03.2022

ОТНОСНО : поправка на очевидна техническа грешка в Решение № 31-ЧМИ от 27.02.2022г. на ОИК ЕЛИН ПЕЛИН. В тази връзка ОИК ЕЛИН ПЕЛИН

№ 33 - ЧМИ / 28.02.2022

ОТНОСНО : Определяне на техническо лице на територията на кметство с.Лесново, което да отговаря за техническата поддръжка на СУЕМГ във втори тур на частичния избор за кмет на кметство с.Лесново, община Елин Пелин, област Софийска на 06.03.2022 г. Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия – Елин Пелин

№ 32- ЧМИ / 28.02.2022

ОТНОСНО : Одобрявяне на графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Лесново, община Елин Пелин и начина на изписване на имената на партиите, коалициите и независимите кандидати в бюлетините за гласуване във втори тур на частичните избори за кмет на кметство село Лесново, община Елин Пелин на 06.03.2022 г. На основание чл.87, ал. 1, т.9 от ИК и в изпълнение на решение №1823-МИ от 09.06.2020 г. на ЦИК, ОИК – Елин Пелин

№ 31-ЧМИ / 27.02.2022

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за кмет на кметство село Лесново, общ. Елин Пелин на 27 февруари 2022 г. Общинската избирателна комисия Елин Пелин на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

№ 30- ЧМИ / 27.02.2022

ОТНОСНО : : Отваряне на чувала на секция 231700026, поради констатирана липса на Протокол на СИК Приложение № 7а. При отчитане на изборните резултати от частични избори за кмет на кметство с. Лесново, проведени на 27.02.2022 г., при пристигане на тримата членове на СИК № 231700026 в ОИК – Елин Пелин, бе установено, че в плик № 2 липсва Протокол на СИК за преброяване на контролните разписки от машина за гласуване – Приложение № 7а. Поради това следва да бъде отворен чувала на СИК 231700026 в присъствието на всички членове на СИК, като се изготви констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните. На основание чл.87, ал. 1,т.2 от ИК, Общинска Избирателна Комисия – Елин Пелин

№ 29- ЧМИ / 27.02.2022

ОТНОСНО : Взимане на решение за приключване на изборния ден Днес, 27.02.2022 г. в гр.Елин Пелин след проведено заседание на Общинска избирателна комисия –Елин Пелин и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

№ 28- ЧМИ / 27.02.2022

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Елин Пелин, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Елин Пелин за избиране на Кмет на кметство с.Лесново на частични избори, произведени на 27.02.2022г., разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола, предоставена от изчислителния пункт, решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии и СУЕМГ. На основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 32 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

№ 27- ЧМИ / 25.02.2022

ОТНОСНО : РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ, предложени от Инициативен комитет за издигане на Таня Емилова Иванова като независим кандидат за кмет на кметство с. Лесново в частични избори за кмет на кметство село Лесново, община Елин Пелин на 27.02.2022 г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило заявление с вх.№ 394/ 25.02.2022 г. на ОИК-Елин Пелин от представителя на Инициативен комитет за издигане на Таня Емилова Иванова като независим кандидат за кмет на кметство с. Лесново в частични избори за кмет на кметство село Лесново, община Елин Пелин на 27.02.2022 г., относно предложение за регистриране на застъпници. Към заявлението за регистрация на застъпниците на Инициативен комитет за издигане на Таня Емилова Иванова в частични избори за кмет на кметство село Лесново на територията на село Лесново, община Елин Пелин при произвеждане на частични местни изборите за кмет на кметство Лесново 2 броя декларации по приложение №74-МИ-НЧ, подписани от лицата, заявени за регистрация като застъпници. Приложени са и изискуемият списък на хартиен и електронен носител в таблица, отразяваща поредност на застъпниците, трите им имена и единен граждански номер. Спазени са изискванията на чл.117, ал.3, ал.4 и ал.6 и чл.118 от Изборният кодекс. Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.18 Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

№ 26-ЧМИ / 22.02.2022

ОТНОСНО : Организационно-техническа подготовка за получаване на хартиените бюлетини и на СУЕМГ при произвеждане на частични местни избори за кмет на Кметство с.Лесново на 27.02.2022г. Във връзка с Решение № 1823-МИ от 09.06.2020 г. на ЦИК и на основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс , ОИК Елин Пелин

№ 25-ЧМИ / 18.02.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на замяна на член в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин при произвеждане на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 27 02.2022г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 371/ 14.02.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700027. Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин.

№ 24-ЧМИ / 17.02.2022

ОТНОСНО : Определяне на техническо лице на територията на кметство с.Лесново, което да отговаря за техническата поддръжка на СУЕМГ в частичните избори за кмет на кметство с.Лесново, община Елин Пелин, област Софийска, насрочени за 27 февруари 2022г. По електронната поща на ОИК е постъпило писмо с изх.№ЧМИ-15-22/16.02.2022 г. на ЦИК. Със същото ЦИК ни уведомява, че ОИК следва да определи едно техническо лице, което да отговаря за техническата поддръжка на СУЕМГ в частичните избори за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, област Софийска, насрочени за 27 февруари 2022 г. Задължително условие за определяне на техническото лице е същото да е преминало обучение, да притежава необходимата квалификация и да е участвало в техническото обслужване на машините в изборите, произведени през 2021 г. Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия – Елин Пелин

№ 23- ЧМИ / 15.02.2022

ОТНОСНО : одобрявяне на графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Лесново, община Елин Пелин и начина на изписване на имената на партиите, коалициите и независимите кандидати в бюлетините за гласуване в частичните избори за кмет на кметство село Лесново, община Елин Пелин на 27.02.2022 г. След получаване на графичния файл с предпечат на хартиената бюлетина за кмет на кметство в с. Лесново, ОИК принтира образеца на бюлетината. След извършена проверка на същите ОИК установи, че съдържанието й отговаря на изискванията на член 422 от ИК. На основание чл.87, ал. 1, т.9 от ИК и в изпълнение на решение №1823-МИ от 09.06.2020 г. на ЦИК, ОИК – Елин Пелин

№ 22-ЧМИ / 15.02.2022

ОТНОСНО : одобрявяне на тираж на бюлетините при произвеждане на частични избори за кмет на кметство с.Лесново, община Елин Пелин. На основание чл.87, ал.1, т.1 и чл.209, ал.1, изр. второ от ИК, във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, във връзка с чл.209, ал.3 от ИК и в изпълнение на Решение №1823-МИ от 09.06.2020 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия Елин Пелин

№ 21-ЧМИ / 15.02.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на замяна на членове в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин при произвеждане на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 27.02.2022 г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 371/ 14.02.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700026 и СИК № 231700027.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 40 - ЧМИ / 06.03.2022

  относно: Решение за обявяване на резултата за избор за кмет на Кметство с. Лесново, проведен на 06.03.2022 г. Въз основа на получените данни от протоколите на СИК и Информационно обслужване и на основание чл. 452 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

 • № 39 - ЧМИ / 06.03.2022

  относно: Взимане на решение за приключване на изборния ден Днес, 06.03.2022 г. в гр.Елин Пелин след проведено заседание на Общинска избирателна комисия –Елин Пелин и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

 • № 38 - ЧМИ / 04.03.2022

  относно: Утвърждаване на замяна на членове в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин за произвеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 06.03.2022г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 408/ 04.03.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700026 и СИК № 231700027. Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, и Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

всички решения