Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 243
Елин Пелин, 11.02.2016

ОТНОСНО: регистриране за участие в частичен избор за кмет на кметство Григорево община Елин Пелин на 13 март 2016г. на партия ПП АБВ / „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”/

В Общинска избирателна комисия-Елин Пелин (ОИК-Елин Пелин) е постъпило заявление с вх. № 5/11.02.2016г. във входящия регистър на партиите/коалициите за участие в частичните избори за кмет на кметство на 13 март 2016г. от Георги Седефчов Първанов чрез Емил Цветанов Атанасов в качеството му на представляващ партия ПП АБВ /„АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”/, за регистрация на партията за участие в частични избори за кмет на кметство с Григорево на 13 март 2016г. (Приложение № 48-МИ от изборните книжа). 

Към заявлението са приложени следните документи:

 1. Копие от Решение № 3059-МИ/04.02.2016г. на ЦИК за допускане за участие в частични избори за кмет кметство;
 2. Копие от пълномощно за преупълномощаване от 13.07.2015г., издадено от Георги Седефчов Първанов, в качеството му на председател на партия „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”, на Емил Цветанов Атанасов.

 Общинска избирателна комисия Елин Пелин извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния кодекс (ИК).

 С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 147, ал. 1 от Изборния кодекс, ОИК-Елин Пелин

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА партия ПП АБВ /„АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”/, за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Григорево в община Елин Пелин в частичните избори на 13 март 2016г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:

ПП АБВ /„АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”/

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Антон Марков Марков

Секретар: Ангелина Атанасова Илиева

* Публикувано на 12.02.2016 в 14:20 часа

Календар

Решения

 • № 268 / 09.05.2016

  относно: Вземане на решения за изискване на допълнителни документи от: Агенция по вписванията във връзка с изпълнение на Решение на ОИК – Елин Пелин № 267/03.05.2016 г.; от Кмета на община Елин Пелин и от Председателя на Общински съвет – Елин Пелин; определяне на членове от ОИК – Елин Пелин за изпращане и получаване на документи.

 • № 267 / 03.05.2016

  относно: 1.Изпращане на уведомителни писма до г-н Валентин Методиев Маламов, доц. Ивайло Петров Симеонов – Кмет на община Елин Пелин, Николай Иванов Плещов – Председател на ОбС – Елин Пелин за предоставяне на доказателства и становища по сигнал – вх.№ 312/26.04.2016 г. в тридневен срок от получаването им. 2. Определяне и упълномощаване на членове на ОИК за набавяне на документи и приключване на процедура за изплащане на средствата определени за извънредните заседания, както и сумите, поискани от зам. председателя на ОИК В. Разпопова за изплащане на пътни и дневни за присъствието на дежурства и заседания;

 • № 243 / 11.02.2016

  относно: регистриране за участие в частичен избор за кмет на кметство Григорево община Елин Пелин на 13 март 2016г. на партия ПП АБВ / „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”/

всички решения