01.07.2016

Съобщение

Председателя на ОИК - Елин Пелин, свиква заседание на комисията на 05.07.2016г. от 16.00 часа.

при следния дневен ред:

1.Разглеждане на получено писмо с вх.№328 от 30.06.2016г.

2.Други.

20.05.2016

Съобщение

В А Ж Н О !!!

Председателя на ОИК - Елин Пелин, свиква заседание на комисията на 25.05.2016г. от 16.00 часа.

при следния дневен ред:

Разглеждане на сигнал вх. № 312/26.04.2016т.

Присъствието на всички членове е задължително!

15.05.2016

Съобщение

В А Ж Н О !!!

Председателя на ОИК - Елин Пелин, свиква заседание на комисията на 17.05.2016г. от 16.00 часа.

при следния дневен ред:

Разглеждане на постъпили материали във връзка със сигнал вх. № 312/26.04.2016т.

Присъствието на всички членове е задължително!

09.05.2016

Съобщение

В А Ж Н О !!!

Председателя на ОИК - Елин Пелин, свиква заседание на комисията на 09.05.2016г. от 16.00 часа.

при следния дневен ред:

Разглеждане на постъпили материали във връзка със сигнал вх. № 312/26.04.2016т.

Присъствието на всички членове е задължително!

28.04.2016

Съобщение

В А Ж Н О !!!

Председателя на ОИК - Елин Пелин, свиква извънредно заседание на комисията на 03.05.2016г. от 16.00 часа.

при следния дневен ред:

Обсъждане на постъпил сигнал входиран в ОИК на 27.04.2016г. от В. Маланов;

Определяне и упълномощаване на член на ОИК за набавяне на документи и приключване на процедура за изплащане на средствата определени за изнвънредните заседания, както и сумите поискани от зам. председателя на ОИК В. Разпопова за изплащане на пътни и дневни за присъствието на дежурства и заседания; 

Присъствието на всички членове е задължително!

09.02.2016

Съобщение

Председателя на ОИК ЕЛИН ПЕЛИН свиква заседание на ОИК във връзка с постъпили заявления за ОИК регистриране партиите, коалициите, инициативните комитети и местни коалиции за участие в частичния избор. Заседанието е насрочено за 11.02.2016г. от 18.00 часа.

Присъствието на всички членове е задължително!

 

04.11.2015

Съобщение

Председателя на ОИК ЕЛИН ПЕЛИН свиква извънредно заседание на ОИК във връзка с постъпили молби от кандидати от кандидатски листи. Заседанието е насрочено за 04.11.2015г. от 13.00 часа. Присъствието на всечки членове е задължително.

03.11.2015

Съобщение

Председателя на ОИК ЕЛИН ПЕЛИН свиква извънредно заседание на ОИК във връзка с постъпили молби от кандидати от кандидатски листи. Заседанието е насрочено за 03.11.2015г. от 17.00 часа. Присъствието на всечки членове е задължително

21.10.2015

Съобщение

Важни телефони:

 

ОИК – Елин Пелин – 0725/60204;

 

Общинска администрация, Елин Пелин – 0725/68636; GSM: 0893441275; 0894641666

 

РУП Елин Пелин – 0725/60166;
GSM: 0888475331 – Ал. Василев

 

РСПБЗН – 0725/60160; GSM: 0894740003; 0894740002;

 

Спешна помощ - 112

20.10.2015

Съобщение

ОИК - Елин Пелин указва на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на Заявление за регистриране на упълномощени представители на кандидатските листи в приложената страница следва да добавят в таблицата и колона с ЕГН-то на упълномощените представители.

18.10.2015

Съобщение

Председателят на ОИК-Елин Пелин свиква извънредно заседание на комисията на 19.10.2015г. от 13.00 часа.

Присъствието на всички членове на комисията е задължително!!!

17.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация..

Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

 ВЪПРОСНИЯ EXCEL-СКИ ФАЙЛ ЩЕ ОТКРИЕТЕ В НАШЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТ 30.09.2015г.

17.10.2015

Съобщение

Председателят на ОИК-Елин Пелин свиква извънредно заседание на комисията на 18.10.2015г. от 13.00 часа.

Присъствието на всички членове на комисията е задължително!!!

16.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ НА РЪКОВОДЕН СЪСТАВ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

ОИК – Елин Пелин във връзка със свое решение съобщава, че:

На 19.10.2015г. от 17.45 часа ще се проведе обучение на ръководен състав и членове на всички СИК на територията на общината.

Обучението на ръководен състав и членовете на СИК на територията на община Елин Пелин ще се проведе в залата на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН 1896” на адрес: Елин Пелин, бул. Витоша № 1

За датата, часа и мястото на обучение да се уведомят Община Елин Пелин, Района дирекция на МВР – Елин Пелин, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Елин Пелин и представители на регистрираните в ОИК Елин Пелин партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015г.

15.10.2015

Съобщение

ОИК Елин Пелин във връзка със свое Решение № 127/15.10.2015г.

ОПОВЕСТЯВАМЕ предложените от кмета на община Елин Пелин мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и в националния референдум на 25 октомври 2015 г. в община Елин Пелин, както следва:

 1. Определя се като достъпна за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването следната секция:

СИК № 231700001 в гр. Елин Пелин, с местонахождение – НУ „Христо Ботев” – I – ви етаж

 1. ОПОВЕСТЯВА, че избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването може да гласува в избрана от него подходяща секция.
 2. ОПОВЕСТЯВА, че заявки за транспорт в изборния ден за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за гр. Елин Пелин ще се приемат от община Елин Пелин на тел. 0725/68620 мобилен 0893/441475 от 07.00 ч. до 18.00 ч. на 25.10.2015г.

 

14.10.2015

Съобщение

ОИК Елин Пелин съобщава на избирателите от Община Елин Пелин, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс, не по-късно от 10 дни преди изборния ден – 14 октомври 2015 г., на интернет страницата на община следва да се обявят списъците на зеличените лица.

Въпросните списъци вече са обявени на интернет страницата на община Елин Пелин, на следните адреси: 

http://elinpelin.org/publications/informatsiya/2015/fpotpnf-23-17-00-1444822785.pdf

http://elinpelin.org/publications/informatsiya/2015/fpotpkm-23-17-00-1444822785.pdf

Всяко заинтересовано лице може да прави справка в списъка. В случай, че едно лице е вписано в списъка на заличените лица, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица. За целта лицето трябва да подаде писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник. Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в 24-часов срок от съобщаването му на сайта на общината.

01.10.2015

Съобщение

Във връзка с писмо на ЦИК изх. № 15-1060/30.09.2015г. Председателят на ОИК-Елин Пелин свиква извънредно заседание на комисията на 01.10.2015г. от 13.00 часа. При следния дневен ред:

Утвърждаване и подписване на печатния образец на бюлетината за избор на КО, КК и ОС.

Присъствието на всички членове на комисията е задължително!

30.09.2015

Съобщение

ОИК - Елин Пелин указва на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на Заявление за регистриране на застъпници на кандидатските листи (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници и за кметове (Приложение № 69-МИ от изборните книжа), следва да приложат списък за всяка една заявена регистрация в електронен вид, в EXCEL формат, съгласно заявлението.https://cik.is-bg.net/upload/22117/Tablica_Zastapnici.xlsx 

23.09.2015

Съобщение

Поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Елин Пелин ще бъдат определени чрез жребий от Общинска избирателна комисия Елин Пелин на 23 септември 2015 г. – сряда, от 16:00 часа в ритуалната зала на община Елин Пелин.

 Тегленето на жребия е публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

18.09.2015

Съобщение

ОИК - Елин Пелин указва на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи, съгласно изискванията, разписани в Решение № 2000-МИ/08.09.2015 на Централна избирателна комисия следва да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат.

Списъкът следва да съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

17.09.2015

Съобщение

ОИК - ЕЛИН ПЕЛИН

съобщава на всички регистрирани за участие в МИ/2015г. Политически партии, Местни коалиции и инициативни комитети че при регистрацията на кандидатски листи следва да представят следните документи:

 

ДОКУМЕНТИ ПП и МК:

 

1. Предложение за всеки един избор КО, ОС и КК!!!

(Приложение № 58-МИ от изборните книжа);

2. Заявления за съгласие от кандидата;

(Приложение № 62-МИ от изборните книжа );

3. Декларация по чл. 413, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидата;

(Приложение № 63-МИ от изборните книжа);

4. Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 4, вр. чл. 397, ал. 1 от ИК от кандидата;

(Приложение № 64-МИ от изборните книжа);

5. Пълномощно на упълномощеното лице, ако документите с подават от пълномощник; 

 

ДОКУМЕНТИ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ:

 

 1. Предложение;

(Приложение № 59-МИ от изборните книжа);

 1. Заявления за съгласие от кандидата;

(Приложение № 62-МИ от изборните книжа );

 1. Декларация по чл. 413, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидата;

(Приложение № 63-МИ от изборните книжа;

 1. Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 4, вр. чл. 397, ал. 1 от ИК от кандидата;

(Приложение № 64-МИ от изборните книжа);

 1. Списък на хартиен носител и в структуриран електронен вид, на технически носител с данните и подписите;

(Приложение № 66-МИ от изборните книжа)

 

15.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Елин Пелин (ОИК-Елин Пелин)

Съобщава, че заседанието на комисията за 16.09.2015г. е насрочено от 17.00 часа при следния дневен ред:

1. Вземане на решения за Регистрации на кандидатски листи за изборите за Общински съветници и кметове в Община Елин Пелин, предложени от инициативни комитети, партии и коалиции и месни коалиции;

2. Изграждане на работни групи от състава на ОИК за обезпечаване на изборния процес;

3. Вземане на Решение за променя в състава на ОИК, по отношение на членовете на ОИК отсъстващи в продължение на повече от 10/десет/ поредни заседания. 

4. Разни

15.09.2015

Съобщение

ОИК-Елин Пелин уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия ще извършва служебна проверка при приемане на документите, след което ще връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

15.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Елин Пелин в изпълнение на Решение № 1632-МИ/31.08.2015 г. на ЦИК съобщава, че приема документи за регистрация на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г. всеки календарен ден до 22.09.2015 г. в работното време на комисията, както следва:

- в работни дни от понеделник до петък от 9.00 часа до 17.00 часа.

- в събота и неделя и в неработни дни от 10.00 часа до 16.00 часа.

На 22.09.2015 г. ОИК-Елин Пелин ще работи с удължено работно време като ще приема документи за регистрация до 18:00 ч.

14.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Елин Пелин (ОИК-Елин Пелин)

Съобщава, че заседанието на комисията днес 14.09.2015г. е насрочено от 18.00 часа при следния дневен ред:

1.       Вземане на решения за Регистрации на инициативни комитети, партии и коалиции и месни коалиции за участие в изборите за Общински съветници и кметове в Община Елин Пелин;

2.       Изслушване на доклад и на работна група и вземане на становище по постъпило от Общински съвет Елин Пелин уведомление за предсрочно прекратяване на пълномощията на трима общински съветници;

3.       Изграждане на работни групи от състава на ОИК за обезпечаване на изборния процес;

4.       Разни

11.09.2015

Съобщение

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.

За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети".

След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content", ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add"(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН" се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close" (затвори) и се записва файла чрез „save as" (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ". Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

 

 

Програмата може да изтеглите от тук:     https://www.cik.bg/f/1319

 

11.09.2015

Съобщение

ОИК Елин Пелин уведомява своите членове, че съгласно Решение №1 МИНР/07.09.2015г. заседанията на ОИК се провеждат всеки ден в работни дни в 17:00 ч. а събота и неделя от 16:00ч. Присъствието е задължително!

05.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Елин Пелин в изпълнение на Решение № 1550-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК съобщава, че приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. всеки календарен ден, считано от 05.09.2015 г. до 14.09.2015 г.  в работното време на комисията, както следва:

- в работни дни от понеделник до петък от 9.00 часа до 17.00 часа.

- в събота и неделя и в неработни дни от 10.00 часа до 16.00 часа.

 

На 14.09.2015 г. ОИК-Елин Пелин ще работи с удължено работно време като ще приема документи за регистрация до 18:00 ч.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 268 / 09.05.2016

  относно: Вземане на решения за изискване на допълнителни документи от: Агенция по вписванията във връзка с изпълнение на Решение на ОИК – Елин Пелин № 267/03.05.2016 г.; от Кмета на община Елин Пелин и от Председателя на Общински съвет – Елин Пелин; определяне на членове от ОИК – Елин Пелин за изпращане и получаване на документи.

 • № 267 / 03.05.2016

  относно: 1.Изпращане на уведомителни писма до г-н Валентин Методиев Маламов, доц. Ивайло Петров Симеонов – Кмет на община Елин Пелин, Николай Иванов Плещов – Председател на ОбС – Елин Пелин за предоставяне на доказателства и становища по сигнал – вх.№ 312/26.04.2016 г. в тридневен срок от получаването им. 2. Определяне и упълномощаване на членове на ОИК за набавяне на документи и приключване на процедура за изплащане на средствата определени за извънредните заседания, както и сумите, поискани от зам. председателя на ОИК В. Разпопова за изплащане на пътни и дневни за присъствието на дежурства и заседания;

 • № 243 / 11.02.2016

  относно: регистриране за участие в частичен избор за кмет на кметство Григорево община Елин Пелин на 13 март 2016г. на партия ПП АБВ / „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”/

всички решения