№ 192 / 16.01.2022

ОТНОСНО : Възможността за онлайн присъствие на членове на ОИК.

№ 191 / 16.01.2022

ОТНОСНО : Определяне на IT специалист на ОИК – Елин Пелин

№ 190 / 16.01.2022

ОТНОСНО : Определяне на място и начин за обявяване на Решенията на ОИК Елин Пелин.

№ 189 / 16.01.2022

ОТНОСНО : Определяне на седалището на ОИК Елин Пелин и работното време на Комисията

№ 188 / 10.12.2021

ОТНОСНО : получено писмо с изх. № ОС-1968/7.12.2021 на Общински съвет Елин Пелин и приложен препис-извлечение от Акт за смърт №125 от 7.12.2021 г. за предсрочно прекратяване на мандата на кмета на Кметство с. Лесново – Стоян Цветков Зарчов, на основание чл. 42, ал.1, т.13 от ЗМСМА

№ 187 / 15.10.2021

ОТНОСНО : Изготвяне на сигнал до ЦИК във връзка с неизплатените възнаграждения на членовете на ОИК – Елин Пелин за периода 03.06 2020г. до 21.12.2020г. и във връзка с писмо до ЦИК с изх.№ 99 от 21.12.2020г.

№ 186 / 19.04.2021

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията като общински съветник в Общински съвет – Елин Пелин, мандат 2019 – 2023 на Ивайло Илиев Шентов от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и обявяването на Бисер Георгиев Иванов за общински съветник от кандидатската листа на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. Постъпило е Уведомление с вх.№ 307/19.04.2021г. на ОИК Елин Пелин от Общински съвет Елин Пелин с № ОС10940-(1)/13.04.2020 г., придружено с Уведомление от Ивайло Илиев Шентов. В Уведомлението, подадено до ОбС – Елин Пелин Ивайло Илиев Шентов обявява, че не желае да заема позиция в Общински съвет-Елин Пелин, мандат 2019-2023 г. На основание чл.30 , ал.4 , т.4 от ЗМСМА и чл. 454 ал.1 във връзка с ал. 3, предложение второ от ИК определя изрично реда, по който следва да бъде класиран следващ кандидат. Определеният ред е според броя на валидните преференции на кандидатите, получили мандат с преференции над 7% от общинската избирателна квота и включени в списък „А“ по методика, съгласно приложение 5 към чл. 453 ал.1 от ИК. Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък „А“. След изчерпване на кандидатите от списък „А“, ОИК Елин Пелин следва да обяви за избран следващия по ред в списък „Б“. Според Справка от „Информационно обслужване“ АД, следващият по ред в списък „Б“ за ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, е Ивайло Илиев Шентов. Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал.1, т.24 и т. 26 във връзка с чл. 454 ал.1 и чл. 453 ал. 5 от ИК, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

№ 185 / 19.04.2021

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията като общински съветник в Общински съвет – Елин Пелин, мандат 2019 – 2023 на Стоил Василев Стоилов от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ и обявяването на Ивайло Илиев Шентов за общински съветник от кандидатската листа на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. Постъпило е Уведомление с вх.№ 306/19.04.2021г. на ОИК Елин Пелин от Общински съвет Елин Пелин с № ОС10939-(1)/13.04.2020 г., придружено с Уведомление от Стоил Василев Стоилов. В Уведомлението, подадено до ОбС – Елин Пелин Стоил Василев Стоилов обявява, че се оттегля като общински съветник от мандат 2019-2023 г. и изразява категорично мнение, че не желае да заема тази длъжност. На основание чл.30 , ал.4 , т.4 от ЗМСМА и чл. 454 ал.1 във връзка с ал. 3, предложение второ от ИК определя изрично реда, по който следва да бъде класиран следващ кандидат. Определеният ред е според броя на валидните преференции на кандидатите, получили мандат с преференции над 7% от общинската избирателна квота и включени в списък „А“ по методика, съгласно приложение 5 към чл. 453 ал.1 от ИК. Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък „А“. След изчерпване на кандидатите от списък „А“, ОИК Елин Пелин следва да обяви за избран следващия по ред в списък „Б“. Според Справка от „Информационно обслужване“ АД, следващият по ред в списък „Б“ за ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, е Ивайло Илиев Шентов. Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал.1, т.24 и т. 26 във връзка с чл. 454 ал.1 и чл. 453 ал. 5 от ИК, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

№ 184 / 17.12.2020

ОТНОСНО : предоставяне на информация за кандидатите за общински съветници и кмет на община в местните избори през 2019г. Постъпило е писмо по имейл от СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА – Следствен отдел с рег. № 8165 от 24.11.2020г. във вр.с досъдебно производство № 182/2020г. , с което се изисква от ОИК Елин Пелин да предостави информация за кандидатите за общински съветници и кмет на община Елин Пелин на местните избори през 2019г. С оглед на горепосоченото, и на основание чл. 159 от НПК ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЕЛИН ПЕЛИН.

№ 183 / 10.02.2020

ОТНОСНО : ОТНОСНО: постъпило писмо от СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД с изх № 1267 от 31.01.2020г. и Разпореждане от 25.01.2020 на Трето гражданско отделение , 139-ти състав с вх.№ 290/10.02.2020г. на ОИК Елин Пелин, с което се изиска от ОИК Елин Пелин да предостави трите имена и ЕГН на кмета на с. Богданлия. Поради факта, че в село Богданлия, община Елин Пелин кметският наместник е назначаем, а не избираем, ОИК Елин Пелин не разполага с исканите от СРС данни и не може да ги предостави. С оглед на горепосоченото, ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЕЛИН ПЕЛИН

№ 182 / 31.01.2020

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията като общински съветник в ОС – Елин Пелин, мандат 2019 – 2023 на Светлана Трендафилова от ПП „ГЕРБ“ и обявяването на Пламен Зафиров за общински съветник от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“. Постъпило е Уведомление с вх.№ 289/31.01.2020г. на ОИК Елин Пелин от Общински съвет Елин Пелин с № ОС10325-(1)/31.01.2020 г., придружено с Уведомление от Светлана Маринова Трендафилова и със Заповед № КВ – 12 от 28.01.2020 г. на Министерски съвет на Република България. В Уведомлението, подадено до ОС – Елин Пелин Светлана Маринова Трендафилова обявява, че се оттегля като общински съветник и настоява да бъде заличена от списъка на избраните общински съветници с решение № 140-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК Елин Пелин от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“. Уведомлението е подадено във връзка с назначението й за заместник областен управител на Софийска област. На основание чл.30 , ал.4 , т.4 от ЗМСМА и чл. 454 ал.1 във връзка с ал. 3, предложение второ от ИК определя изрично реда, по който следва да бъде класиран следващ кандидат. Определеният ред е според броя на валидните преференции на кандидатите, получили мандат с преференции над 7% от общинската избирателна квота и включени в списък „А“ по методика, съгласно приложение 5 към чл. 453 ал.1 от ИК. Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък „А“. След изчерпване на кандидатите от списък „А“, ОИК Елин Пелин следва да обяви за избран следващия по ред в списък „Б“. Според Справка от „Информационно обслужване“ АД, следващият по ред в списък „Б“ за ПП „ГЕРБ“, е Пламен Бонев Зафиров. Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал.1, т.24 и т. 26 във връзка с чл. 454 ал.1 и чл. 453 ал. 5 от ИК, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

№ 181 / 06.11.2019

ОТНОСНО : Заличаване на обявен за избран общински съветник от кандидатската листа от КП „БСП за България“ Постъпило е заявление с вх.№ 287/06.11.2019г. на ОИК Елин Пелин от Станислав Димитров Димитров, с което заявява, че не желае да встъпи в правомощията на общински съветник и моли да бъде заличен от списъка на избраните общински съветници. С решение № 140-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК Елин Пелин, Станислав Димитров Димитров е обявен от ОИК Елин Пелин за избран общински съветник от кандидатската листа на КП „БСП за България“. Предвид изричния отказ на лицето да встъпи в правомощията на общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващия кандидат от листата на КП „БСП за България“ Когато е налице отказ от встъпване в правомощия, от който правната последица е освобождаване на съответното място в листата на съответната партия, чл. 454 ал.1 във връзка с ал. 3, предложение второ от ИК определя изрично реда, по който следва да бъде класиран следващ кандидат. Определеният ред е според броя на валидните преференции, на кандидатите, получили мандат с преференции над 7 % от общинската избирателна квота и включени в списък „А“ по методика съгласно приложение 5 към чл. 453 ал.1 от ИК. Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък „А“. След изчерпване на кандидатите от списък „А“, ОИК Елин Пелин следва да обяви за избран, следващия по ред в списък „Б“. Според Справка от „Информационно обслужване“ АД, следващият по ред в списък „Б“ за КП „БСП за България“, е Антоанета Здравкова Драганова, с 47 преференции. Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал.1, т.24 и т.26 във връзка с чл. 454 ал.1 и чл. 453 ал. 5 от ИК, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

№ 180 / 06.11.2019

ОТНОСНО : Заличаване на обявен за избран общински съветник от кандидатската листа от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ Постъпило е заявление с вх.№ 286/06.11.2019г. на ОИК Елин Пелин от Райничка Георгиева Николова, с което заявява, че не желае да встъпи в правомощията на общински съветник и моли да бъде заличена от списъка на избраните общински съветници. С решение № 140-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК Елин Пелин , Райничка Георгиева Николова е обявена от ОИК Елин Пелин за избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „ ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ “. Предвид изричния отказ на лицето да встъпи в правомощията на общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващия кандидат от листата на ПП „ ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ “ Когато е налице отказ от встъпване в правомощия, от който правната последица е освобождаване на съответното място в листата на съответната партия, чл. 454 ал.1 във връзка с ал. 3, предложение второ от ИК, определя изрично реда, по който следва да бъде класиран следващ кандидат. Определеният ред е според броя на валидните преференции на кандидатите, получили мандат с преференции над 7 % от общинската избирателна квота и включени в списък „А“ по методика съгласно приложение 5 към чл. 453 ал.1 от ИК. Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А. След изчерпване на кандидатите от списък „А“, ОИК Елин Пелин следва да обяви за избран, следващия по ред в списък „Б“. Според Справка от „Информационно обслужване“ АД, следващият по ред в списък „Б“ за ПП „ ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ “, е Галя Емилова Борисова, със 117 преференции. Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал.1, т.24 и т.26 във връзка с чл. 454 ал.1 и чл. 453 ал. 5 от ИК, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

№ 179 / 04.11.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за кметове на 3 ноември 2019 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАБРА, въз основа на получените данни от протоколите на СИК. Общинската избирателна комисия Елин Пелин на основание чл. 87, т. 26 и чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и на ОИК

№ 178 / 04.11.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за кметове на 3 ноември 2019 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО НОВИ ХАН, въз основа на получените данни от протоколите на СИК. Общинската избирателна комисия Елин Пелин на основание чл. 87, т. 26 и чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и на ОИК

№ 177 / 04.11.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за кметове на 3 ноември 2019 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО РАВНО ПОЛЕ, въз основа на получените данни от протоколите на СИК. Общинската избирателна комисия Елин Пелин на основание чл. 87, т. 26 и чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и на ОИК

№ 176 / 04.11.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за кметове на 3 ноември 2019 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОГАНОВО, въз основа на получените данни от протоколите на СИК. Общинската избирателна комисия Елин Пелин на основание чл. 87, т. 26 и чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и на ОИК

№ 175 / 04.11.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за кметове на 3 ноември 2019 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН, въз основа на получените данни от протоколите на СИК. Общинската избирателна комисия Елин Пелин на основание чл. 87, т. 26 и чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и на ОИК

№ 174 / 04.11.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за кметове на 3 ноември 2019 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, въз основа на получените данни от протоколите на СИК. Общинската избирателна комисия Елин Пелин на основание чл. 87, т. 26 и чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и на ОИК

№ 173 / 04.11.2019

ОТНОСНО : ОТНОСНО: отваряне на чувал на СИК № 231700001 При отчитане на изборните резултати от Местни избори 2019, при пристигане на тримата членове на СИК № 231700001 гр.Елин Пелин, общ. Елин Пелин, в ОИК – Елин Пелин, бе установено, че плик № 1 е поставен в чувала с бюлетините . Предвид гореизложеното, ОИК – Елин Пелин взе решение за отваряне на чувала на СИК 231700001 гр.Елин Пелин, общ. Елин Пелин в присъствието на всички членове на гореспоменатата СИК. За целта бе изготвен констативен протокол в 2 /два/ екземпляра по 1 /един/ за всяка от страните. На основание чл.87, ал. 1,т.2 от ИК, Общинска Избирателна Комисия – Елин Пелин

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 192 / 16.01.2022

  относно: Възможността за онлайн присъствие на членове на ОИК.

 • № 191 / 16.01.2022

  относно: Определяне на IT специалист на ОИК – Елин Пелин

 • № 190 / 16.01.2022

  относно: Определяне на място и начин за обявяване на Решенията на ОИК Елин Пелин.

всички решения