Заседания

Заседание от дата 01.02.2022 от 18:30 часа.

Решения

№ 18 -ЧМИ / 01.02.2022

ОТНОСНО : Постъпило предложение за регистрация на независим кандидат Таня Емилова Иванова от Инициативен комитет като кандидат за кмет на кметство с. Лесново в частични избори за кмет на кметство село Лесново, община Елин Пелин на 27.02.2022 г. В ОИК Елин Пелин е постъпило предложение за регистрация – Приложение № 63-МИ-НЧ от изборните книжа, с което се заявява регистрация от Инициативен комитет на Таня Емилова Иванова като независим кандидат за Кмет на кметство с. Лесново, подписано от всички членове на комитета. Предложението е заведено под № 348 / 31.01.2022 г. във входящия регистър на ОИК – Елин Пелин и под № 2/ 31.01.2022 г. във Входящ регистър на ОИК – Елин Пелин /Приложение № 70-МИ-НЧ/ на кандидатите за кмет на кметство за издигане кандидатурата на незвисим кандидат за участие в частични избори за кмет на кметство с. Лесново, община Елин Пелин на 27.02.2022 г. Към предложението са приложени: Заявление – декларация по образец Приложение № 64-МИ – НЧ, Списък с лицата подкрепили издигането на кандидата на хартия и технически носител, Удостоверение за промени на постоянен адрес, с изх. № ГСР-10-0004 от 31.01.2022 г. и Удостоверение за промени на настоящ адрес, с изх. № ГРС-10-091 от 31.01.2022 г. На основание чл. 418, ал. 1 от Изборния кодекс ОИК-Елин Пелин предаде на ТЗ ГРАО София област за проверка. За направена от ТЗ ГРАО София област проверка е съставен протокол на основание чл. 418, ал. 3 от Изборния кодекс, заведен с вх. № 351/01.02.2022 г. във входящия регистър на ОИК – Елин Пелин. Въз основа на представените документи и извършената проверка от ТЗ ГРАО София област ОИК-Елин Пелин, счита, че предложения за регистрация като независим кандидат Таня Емилова Иванова е подкрепен с необходимия брой избиратели. Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс във връзка с чл. 464, т. 6 от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия – Елин Пелин

№ 17 -ЧМИ / 01.02.2022

ОТНОСНО : Постъпило предложение за регистрация на независим кандидат Цветко Стоянов Цветанов от Инициативен комитет като кандидат за кмет на кметство с. Лесново в частични избори за кмет на кметство село Лесново, община Елин Пелин на 27.02.2022 г. В ОИК Елин Пелин е постъпило предложение за регистрация – Приложение № 63-МИ-НЧ от изборните книжа, с което се заявява регистрация от Инициативен комитет на Цветко Стоянов Цветков като независим кандидат за Кмет на кметство с. Лесново, подписано от всички членове на комитета. Предложението е заведено под № 336 / 26.01.2022 г. във входящия регистър на ОИК – Елин Пелин и под № 1/ 26.01.2022 г. във Входящ регистър на ОИК – Елин Пелин /Приложение № 70-МИ-НЧ/ на кандидатите за кмет на кметство за издигане кандидатурата на незвисим кандидат за участие в частични избори за кмет на кметство с. Лесново, община Елин Пелин на 27.02.2022 г. Към предложението са приложени: Заявление – декларация по образец Приложение № 64-МИ – НЧ и Списък с лицата подкрепили издигането на кандидата на хартия и технически носител. Към заявлението е представена Молба с вх. № 353 от 01.02.2022 г. с приложен Допълнителен списък с лицата подкрепили издигането на кандидата на хартия и технически носител. На основание чл. 418, ал. 1 от Изборния кодекс ОИК-Елин Пелин предаде на ТЗ ГРАО София област за проверка. За направена от ТЗ ГРАО София област проверка е съставен протокол на основание чл. 418, ал. 3 от Изборния кодекс, заведен с вх. № 345/29.01.2022 г. във входящия регистър на ОИК – Елин Пелин. Въз основа на представените документи и извършената проверка от ТЗ ГРАО София област ОИК-Елин Пелин, счита, че предложения за регистрация като независим кандидат Цветко Стоянов Цветанов е подкрепен с необходимия брой избиратели. Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс във връзка с чл. 464, т. 6 от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия – Елин Пелин

№ 16-ЧМИ / 01.02.2022

ОТНОСНО : Поправка на Решение № 8 –ЧМИ от 01.02.2022 г. за Регистрация на Инициативен комитет за издигане на Цветко Стоянов Цветанов като независим кандидат за кмет на кметство с. Лесново в частични избори за кмет на кметство село Лесново, община Елин Пелин на 27.02.2022 г. Във връзка с Решение № 1094-МИ от 01.02.2022 г. на ЦИК, ОИК-Елин Пелин следва да заличи от Решение № 8 – ЧМИ от 25.01.2022 г. регистрацията на Благой Ангелков Благоев и Марио Милков Маринов като членове на Инициативен комитет за издигане на Цветко Стоянов Цветков като независим кандидат за кмет на кметство с. Лесново в частични избори за кмет на кметство село Лесново, община Елин Пелин на 27.02.2022 г., както и да обезсили издаденото удостоверение № 1 – ЧМИ от 25.01.2022 г. на ОИК-Елин Пелин за регистрация на инициативния комитет Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия – Елин Пелин

Календар

Решения

  • № 40 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Решение за обявяване на резултата за избор за кмет на Кметство с. Лесново, проведен на 06.03.2022 г. Въз основа на получените данни от протоколите на СИК и Информационно обслужване и на основание чл. 452 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

  • № 39 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Взимане на решение за приключване на изборния ден Днес, 06.03.2022 г. в гр.Елин Пелин след проведено заседание на Общинска избирателна комисия –Елин Пелин и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

  • № 38 - ЧМИ / 04.03.2022

    относно: Утвърждаване на замяна на членове в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин за произвеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 06.03.2022г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 408/ 04.03.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700026 и СИК № 231700027. Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, и Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

всички решения